October 24, 2008 - Nikki & Jeremy - Hotel ZaZa - Houston, Texas